Intara ifite inshingano zikurikira:

1° Gukurikirana no kugira inama Uturere mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za Leta;

2° Gukorera Uturere ubuvugizi;

3° Kugira  inama  Uturere  ku  bikorwa by’amajyambere;

4° Kwita ku bikorwa byo kubungabunga umutekano w’abantu n’ibintu;